Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van de Bewonersvereniging De Samenwerking, gevestigd te
Spijkenisse en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 40348106. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij
verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke
maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te
laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
– De website www.bvdesamenwerking.nl bezoekt;
– Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
– Lid wordt;
– Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
– Via het contactformulier contact met ons opneemt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
– Naam;
– Adres;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Bankrekeningnummer;
– Lidmaatschapsnummer.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
– Het lidmaatschap te effectueren;
– Nieuwsbrieven te verzenden;
– Contact met u op te nemen of te onderhouden;
– De dienstverlening te verbeteren;
– De website te optimaliseren;

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSEN, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris via info@bvdesamenwerking.nl voor:
– Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
– Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
– Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
– Correctie, beperking, het wissen of overdracht van uw gegevens;
– Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door bewonersvereniging De
Samenwerking.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen
om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie
publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar
aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of
andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Ook lid worden van Bewonersvereniging de Samendwerking?