Halfjaarlijkse ledenvergadering 16-05-2022

Notulen halfjaarlijkse ledenvergadering bewonersvereniging De Samenwerking

Aanwezig:
Angela de Jongh-Blijd – Voorzitter
Heidi Gerritsen – Secretaris
Noxy Bergonje – Penningmeester
Aat van de Akker -Algemeen bestuurslid
Sjaan van Dijk – Algemeen bestuurslid
C van de Wiel – BC Zomertuinen
A. Korf – BC Zomertuinen
J. Heesbeen – BC Heijemansflat
C. Wijgers – BC Heijemansflat
J. Gouw – Huurder Woonbron
L. Burger – Huurder Woonbron
S. Warnaar Langeveld – Huurder Woonbron
B. Froger – Huurder Woonbron
J. Vuijk – Huurder Woonbron
P. Barzilay – Huurder Woonbron
H de Vries – Huurder Woonbron
J Brandenburg – Huurder Woonbron
P. Verweel – Koper Woonbron
Presentaties gegeven door:
Anthonie Mullié – Woonbron
Gerben van Dijk – Gemeente Nissewaard
Sander van Deijl – Gemeente Nissewaard

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan verheugd te zijn dat de bijeenkomst weer
fysiek kan plaatsvinden. Het is fijn dat de opkomst groot is, niet iedereen heeft zich
aangemeld, dus dit kwam als een verrassing.

2. Mededelingen
Geen mededelingen.

3. Notulen mei
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Statuten en huishoudelijk reglement
– Statuten wijziging ter goedkeuring
De wettelijke bepalingen voor verenigingen zijn aangepast. Daarom was het noodzakelijk
om de statuten naar aanleiding hiervan te wijzigen. Dit is inmiddels gebeurd door de
notaris. Alle leden hebben kennis kunnen nemen van de wijzigingen.
Vanuit de aanwezigen wordt er de vraag gesteld of Woonbron een vestiging heeft in
Spijkenisse? Aangezien dit zo wordt omschreven in de statuten. Er wordt uitgelegd dat
Woonbron woningen in bezit heeft in Spijkenisse en dat er niet wordt bedoeld dat
Woonbron kantoor houdt in Spijkenisse.
Daarnaast wordt er een vraag gesteld of De Samenwerking ook ten doel stelt om zich in
te zetten voor ex-huurders van Woonbron die inmiddels het huis hebben gekocht. Het
bestuur van De Samenwerking geeft aan dat zij zich als doel stellen om de leefbaarheid in
de buurt te verbeteren, daar waar woningen van Woonbron zijn. En zich dus ook willen
inzitten voor niet-huurders en ex-huurders van Woonbron. Het bestuur erkent dat dit
niet duidelijk genoeg naar voren komt in de statuten en zal de opmerking in beraad
nemen en bekijken hoe ze dit kunnen vormgeven.
De statuten zullen dus opnieuw ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd tijdens
de volgende vergadering.
– Vaststelling huishoudelijk reglement
Op de agenda stond ook het vaststellen van het huishoudelijk reglement. Echter kan dit
pas wanneer de statuten officieel zijn vastgesteld, en dat is nu niet het geval. Ook het
huishoudelijk reglement zal dus tijdens de volgende ledenvergadering ter goedkeuring
worden aangeboden.

5. Presentatie huurdersparticipatie
Anthonie Mullié (gebiedscoördinator Woonbron Spijkenisse) geeft een presentatie waarin
aandacht wordt gegeven aan wat participatie inhoud en wat het doel van participatie is.
Daarnaast wordt besproken op welke niveaus er participatie kan plaatsvinden. Door middel
van inspraakrecht, binnen de prestatieafspraken, bij het onderhoud, via enquetes,
activiteiten en samenwerking met de gemeente.
Anthonie geeft tijdens de presentatie een link naar een participatielezing van Tim ’S Jongers
over wie er kan participeren en de kans om elkaar te beïnvloeden en elkaar te ontmoeten.
Participatielezing 2022 Tim ’S Jongers: ‘Jullie zouden me tien jaar geleden nog geen vijftig
cent hebben gegeven’ | Movisie
Het doel van participatie is om emancipatie te bevorderen om te mogen meedoen. Proberen
om gesprekken te voeren met de buren en de omgeving en ga uit van de verschillen die er
zijn. Een van de taken hierbij is hulp te bieden, omdat mensen het zelf niet snel zullen
vragen.
In de Heijmansflat is de betrokkenheidgoed georganiseerd. Mensen worden goed in de gaten
houden en er wordt tijd gemaakt om een praatje te maken. Ook zijn er afspraken gemaakt
om te laten weten dat het goed met je gaat. Omdat de betrokkenheid groot is vertellen
mensen ook over hun persoonlijke situatie. Daarnaast vertellen mensen elkaar ook over deze
betrokkenheid. Waardoor er ook snel gehandeld kan worden als er wat aan de hand is.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat mensen moeten weten waar ze terecht kunnen. En dat
is vaak een verbeterpunt/kernpunt van de samenleving. Beter op elkaar letten en elkaar in
de gaten houden.
Ook Gerben van Dijk, combinatiefunctionaris van de gemeente Nissewaard, geeft een
presentatie. Gerben werkt in team van combinatiefunctionarissen die zich bezig houden met
het bevorderen van de leefbaarheid van bewoners en de omgeving. Gerben houdt zich met
name bezig met sociaal cultureel werk en bewonersinitiatieven. Het doel is om de
saamhorigheid te bevorderen. Achter de schermen zorgt Gerben ervoor om rust,
duidelijkheid en overzicht te creëren. Hij laat zien wat er mogelijk is binnen wet- en
regelgeving en zorgt dan mensen zich gesterkt voelen.
Op we website Actief in Nissewaard – onderwijsaanbod, activiteiten en educatief
lesmateriaal kun je vinden welke combinatiefunctionaris in welke wijk actief is. Onder de
knop ‘Over ons’ (rechtsboven) kun je alle functionarissen vinden en hun werkgebied.
De aanwezigen geven aan dat het fijn zou zijn als er meer duidelijkheid bij de aanvraag van
activiteiten zou zijn. Nu is dit vaak te ingewikkeld. Ook de website word op dit moment nog
te onduidelijk ervaren. Gerben geeft aan dat een en ander ontwikkeld wordt naar aanleiding
van de opmerkingen van bewoners. Een lijn, één protocol zou prettig zijn, maar elke wijk
heeft wat anders nodig en dat maakt het lastig.
Binnen het project ‘High five straat’ worden er momenteel in enkele proefstraten een doel
gesteld om drempelverlagend hulp te bieden, contacten te versterken en het gevoel van
veilig, welkom en thuis te stimuleren. Daarnaast ook het signaleren en bestrijden van
eenzaamheid. De gedachte is om met bewoners samen uit te vinden hoe dit te organiseren.
Ben je geïnteresseerd om je straat aan te melden, dan is er op 15 juni een moment om dit
bespreken. Aanmelden kan direct bij Gerben.

6. Presentatie Duurzaamheid
Sander Deijl, van de gemeente Nissewaard, geeft een presentatie over wat er verstaan wordt
onder duurzaamheid en waarom hier aandacht aan wordt besteed. Energietransitie naar
duurzame bronnen is vastgelegd in het klimaatakkoord. In Nissewaard/VP is de ambitie om
energieneutraal te worden. Tot 2030 gaat de gemeente aan de slag met besparen,
windenergie op de Brielse Maasdijk, zonnepanelen leggen, een zonneveld realiseren en
gebieden in onderzoek nemen om meer energie op te wekken. Daarnaast gaat
Nissewaard/VP ook op termijn, in 2050 van het gas af. Alternatieven voor de wijken doet de
gemeente in samenspraak met de bewoners.
De aanwezigen zijn kritisch over de plannen. Zeker als je het hebt over energiearmoede. Men
geeft aan dat hier te weinig aandacht voor is. Sander geeft aan dat energieboxen nog steeds
gratis te verkrijgen zijn bij de gemeente.

7. Rondvraag
– Mevr. Fuik geeft aan dat het trottoir verspert wordt. Ze wordt verwezen naar de afdeling
Buitenruimte van de gemeente.
– Mevr. Brandenburg vraagt of de ramen van het Paganinihof worden vervangen. Antonie
geeft aan dat dit in 2024 wordt vervangen.
– Mevr. Froger geeft aan dat de vergadering niet altijd goed te volgen is qua geluid.
– Dhr. Heesbeen vraagt wanneer de boilers vernieuwd worden in de Heijmansflat door
Woonbron. Binnen de CPRW zal dit onderwerp worden opgepakt en zal worden bekeken
hoe het zit met de afschrijvingen van boilers. Anthonie geeft aan dat Woonbron als doel
heeft gesteld om de boiler te vervangen wanneer deze kapot is.
– Cor Wijgers heeft een opmerking over de orde in de wijken. Ook hij wordt verwezen naar
afdeling Buitenruimte van de gemeente.
– Peter Verweel, ex huurder Woonbron en nu huisbezitter, wil graag weten hoeveel oudhuurders er zijn die nu kopers zijn van Woonbron er zijn binnen De Samenwerking. Er
wordt aangegeven dat bij De Samenwerking ongeveer 10 personen zijn die lid zijn en een
koopwoning hebben.
– Bob Gauw heeft een vraag over zijn recht op huurtoeslag, hij valt door zijn huurcontract
nét in de vrije sector. Zou dit niet aangepast kunnen worden? Anthonie zal dit nakijken.