Ledenvergadering De Samenwerking 12-11-2019

NOTULEN 12-11-2019 Halfjaarlijkse ledenvergadering  Bewonersvereniging De Samenwerking

Aanwezig: ca. 40 leden
Angela Blijd                        Voorzitter
Sjors v.d. Wiel.                   Adviseur
Ed Horstman.                     Bestuurslid
Aat van den Akker                      ”
Henny Smits                                ”
Anthonie Mullie                  Woonbron
Jaap van Zwet                            ”
Henry de Miranda.            Woonbond

1)
Opening (Sjors v.d. Wiel)
Sjors het alle aanwezigen welkom. Op de vorige vergadering  is besloten Angela Blijd tot voorzitter  te benoemen en dit besluit is met algemene stemmen aangenomen.

Ed Horstman (penningmeester). Bij nader inzien toch niet, dit i.v.m. zijn werkzaamheden.

We liggen op goede koers,  mede door toedoen van Anthonie Mullie van Woonbron.
Sjors stapt uit het penningmeesterschap, maar blijft alsnog adviseur.

Op dit ogenblik Angela voorzitter, alsmede penningmeester.
Rob Wijling (voormalig voorzitter) is overleden.
(Sjors brengt dit in herinnering).
Ton Hordijk is geopereerd en verblijft in het ziekenhuis.

Aat van den Akker (CPRW) bestuurslid.
Gekozen met algemene stemmen.

In de vorige vergadering is niet vermeld dat Sjors v.d. Wiel en Peter van Oosten afgetreden zijn. Sorry hiervoor.

De heer v.d. Wiel (Zomertuinen) heeft een opmerking betreffende de verwarming (Zomertuinen). Er wordt aan gewerkt aldus Woonbron.

De notulen (14-05-2018) worden goedgekeurd.

2)
Anthonie Mullie
Verschillende leden reageren.
Er zijn klachten betreffende Woonbron. Men krijgt geen antwoord betreffende onderhoud. Anthonie heeft uitleg hierover. Dokumentatie ter inzage bij het
Bestuur. Sjors heeft enige vragen voor Anthonie.  Anthonie neemt het mee en wij zullen hier nader over vernemen.

3)
Henri de Miranda (Adviseur Woonbond en CPRW)
Men komt op voor alle huurders. Henri heeft uitgebreid uitleg.

4)
Oproep nieuwe bestuursleden. Degenen die geinteresseerd zijn kunnen zich aanmelden bij Angela.

5)
Rondvraag Enquete nieuwe bestuursleden. Anthonie is hier mee bezig.

Sjors:
Bewoners van De Admiraal betalen nog steeds contributie voor het lidmaatschap (6,– euro per jaar). Men moet automatisch lid zijn van De Samenwerking (zonder contributie).

6)
Sluiting
De voorzitter sluit om ca. 21.15 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De volgende halfjaarlijkse vergadering is op 11 mei 2020.

Angela Blijd                                                           Henny Smits
Voorzitter                                                              Notuliste