NIEUWSBRIEF CPRW 1E KWARTAAL 2020 

Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden. Wisselingen in het bestuur en de verschillende adviesaanvragen hebben de agenda van de CPRW bepaald.
In deze nieuwsbrief leest u waar de CPRW in de afgelopen maanden mee bezig is geweest en wat er de komende periode op de agenda staat.

Ontwikkelingen bestuur CPRW

In de afgelopen periode heeft een aantal wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden en hebben 4 bestuursleden zich teruggetrokken. 

Welkom!
We zijn blij dat we ook twee nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen.
Per 10 maart j.l. is Malika el Ajjouri (Rotterdam Delfshaven) toegetreden en per 31 maart ook Kees ’t Hart (Delft).

De komende tijd gaat de CPRW actief op zoek naar nieuwe leden om het bestuur verder te versterken. 

De CPRW hoopt op korte termijn overleg te hebben met Woonbron over de ontwikkelingen in het bestuur. De CPRW vindt het van groot belang dat, ondanks de vele wijzigingen in het bestuur, het behartigen van de belangen van de huurders gewoon door kan gaan.

Advies externen

De CPRW heeft besloten om verschillende adviseurs in te zetten vanuit diverse organisaties, zoals de Woonbond en het Huurdershuis. 

Verhuizing

Per 1 maart 2020 heeft de VBC de ruimte aan de Aalsdijk verlaten. 

Het nieuwe (post)adres van de CPRW is:

 

Bewonersverenging De Samenwerking

M.A. de Ruijterstraat 137, 3201 CK SPIJKENISSE

 

Op dit moment vergadert de CPRW online. Na corona zal voor vergaderingen een locatie gehuurd worden.

 

Onderwerpen die de afgelopen periode op de agenda stonden

Jaarplan en de begroting Woonbron 2020

Eind 2019 heeft Woonbron aan CPRW gevraagd om advies uit te brengen over het jaarplan en de begroting van Woonbron voor het jaar 2020. Door ontwikkelingen binnen het bestuur kon deze aanvraag pas in maart behandeld worden.

De begroting die CPRW ontving was niet compleet, de context ontbrak. Hierdoor is het onduidelijk waarop de begroting is gebaseerd waardoor het voor CPRW onmogelijk bleek om een advies uit te brengen over de begroting voor 2020. 

CPRW heeft ook gevraagd om een planning aangaande de begroting voor het jaar 2021. CPRW heeft aangegeven hierover advies uit te willen brengen vóórdat de begroting besproken wordt door de raad van commissarissen, zodat ook zij kennis kunnen nemen van het advies van de CPRW. 

Jaarplan 2020
CPRW heeft aangegeven dat zij nadrukkelijker wil zien dat de huurder centraal komt te staan binnen Woonbron en wil hier in 2020 graag met Woonbron het gesprek over aangaan, om gezamenlijk het centraal stellen van de huurder door te ontwikkelen.

SOK (samenwerkingsovereenkomst)
De CPRW heeft nog geen overeenstemming met Woonbron over een nieuwe SOK. 

Advies bijzondere doelgroepen
CPRW heeft eind april een positief advies uitgebracht naar Woonbron maar zich  hierbij wel een aantal vragen gesteld.

In zijn algemeenheid is CPRW het eens dat Woonbron in kaart brengt hoe de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de samenwerking met benodigde partners plaatsvindt. Ook deelt CPRW de conclusie dat gerichter aanbieden tot minder problemen leidt in het beheer. CPRW onderschrijft de conclusie dat tussenvoorzieningen nodig zijn, zowel voor senioren als voor de andere bijzondere doelgroepen zoals autistische jongeren, mensen met lichamelijke beperkingen, ex-verslaafden en ex-daklozen. Het is goed dat Woonbron op dit gebied één coördinator krijgt/aanwijst, die het overzicht heeft (of krijgt) en op die manier rondshoppen bij zorgaanbieders kan worden voorkomen. CPRW adviseert om hierover halfjaarlijks te rapporteren.

Adviesbrief huurverhoging 

CPRW heeft positief geadviseerd voor wat betreft de inflatievolgende huurverhoging, mits de betaalbaarheidsregeling conform het Sociaal Akkoord voldoende duidelijk gemaakt kan worden aan de huurders. Negatief is geadviseerd op het voorstel om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren zonder daarbij de beleidshuur in acht te nemen. Mocht Woonbron toch besluiten om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren, dan adviseert CPRW deze te beperken tot 3,6%.

In een reactie op dit advies geeft Woonbron aan dat de huidige bijzondere situatie rondom het coronavirus geen aanleiding is om de huurverhoging aan te passen. Dat doet pijn. CPRW kan hier wel begrip voor op brengen, mits er duidelijk gecommuniceerd wordt aan de huurders want dat is voor CPRW van groot belang. 

Zoals bekend maken veel huurders zich zorgen over hun inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Eén van de grootste aanslagen op hun budget is de huur. De huurbetaling is daarmee één van de posten die in het gedrang komt. Het recht op huurtoeslag is niet 1,2,3 geregeld. De belastingdienst kijkt naar het inkomen van 2019 voor de beoordeling van het recht op huurtoeslag en kijkt niet naar het huidige, vaak fors lagere, inkomen. 

CPRW heeft hierom aan Woonbron de volgende vragen gesteld:

  • Hoe komt Woonbron deze huurders tegemoet? 
  • Hoe komen gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Nissewaard en Delft deze huurders tegemoet? 

CPRW zou dit enkele onderwerp tripartite willen bespreken om te kijken of er een tussentijdse, gezamenlijke prestatieafspraak gerealiseerd kan worden. 

Ongevraagd advies

CPRW maakt weinig gebruik van de mogelijkheid tot het uitbrengen van een ongevraagd advies, maar deze bijzondere tijd vraagt hier toch om. 

Ongevraagd advies van CPRW aan Woonbron is:
Wees bereid tot medewerking aan de voorgestelde prestatieafspraak. 

  • Zorg voor direct toegankelijke, herkenbare en duidelijke communicatie op de website van Woonbron en in de (huurverhogings)brieven.
  • Bekijk of er een speciaal vangnet gecreëerd kan worden voor huurders die in de problemen komen.
  • Maak kenbaar op jullie website dat jullie nu niet tot ontruiming overgaan bij betalingsproblemen.

De CPRW heeft hierover eind april al een persbericht uitgebracht waarin aan onze huurders gevraagd wordt contact op te nemen met CPRW over de vraag: Hoe heeft Woonbron u geholpen in deze crisis? 

Teruggave kosten serviceabonnement

Ook is bij Woonbron de kosten van het serviceabonnement aan de orde gesteld. Gedurende de maanden maart, april, mei en mogelijk ook de maanden erna zijn  door de coronamaatregelen geen of nauwelijks reparaties op grond van dat serviceabonnement uitgevoerd. Het is dan ook heel redelijk dat Woonbron de betaalde kosten daarvoor aan de huurders terugbetaalt. 

Wij hebben hierover nog geen reactie ontvangen van Woonbron.

Voor de komende periode zijn de aandachtspunten van het bestuur:

  • Verder versterken bestuur CPRW
  • aanpassen Huishoudelijk Reglement en de Statuten
  • overleg met Woonbron om te komen tot een SOK
  • werving huurcommissarissen
  • opleidingsplan CPRW